: امروز : چهارشنبه ، 04 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Preg test
نام روش اندازه گیری
Latex agglut

نام های مشابه
زير واحد بتاي گنادوتريپين جفتي انسان/hCG