: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Co.Di.
نام روش اندازه گیری
هماگلوتيناسيون

نام های مشابه
DAT ، Direct coombs test