: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Co.Di.
نام روش اندازه گیری
هماگلوتيناسيون

نام های مشابه
DAT ، Direct coombs test