: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Co.Di.
نام روش اندازه گیری
هماگلوتيناسيون

نام های مشابه
DAT ، Direct coombs test