: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Widal
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون

نام های مشابه
Widal agg. test