: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Widal
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون

نام های مشابه
Widal agg. test