: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
CPK MB
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
ايزوآنزيم هاي CK / ايزوفرم هاي CK-MB/CK