: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
CPK MB
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
ايزوآنزيم هاي CK / ايزوفرم هاي CK-MB/CK