: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
RPR
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون

نام های مشابه
Rapid Plasma Reagin