: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
RPR
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون

نام های مشابه
Rapid Plasma Reagin