: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
ASO
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
تيتر آنتي استرپتوليزين O در سرم/ASO