: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
ASO
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
تيتر آنتي استرپتوليزين O در سرم/ASO