: امروز : پنج شنبه ، 05 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
ASO
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
تيتر آنتي استرپتوليزين O در سرم/ASO