: امروز : چهارشنبه ، 04 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
CPK
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
کراتين فسفوکيناز توتال سرم