: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
ALK-iso
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
ايزوآنزيم هاي ALP