: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
ALK-iso
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
ايزوآنزيم هاي ALP