: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
D-dimer-Q
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
FDP ، FBP ، Fibrin Breakdown