: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
D-dimer-Q
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
FDP ، FBP ، Fibrin Breakdown