: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
D-dimer-Q
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
FDP ، FBP ، Fibrin Breakdown