: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
.D-dimer
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
FDP ، FBP ، Fibrin Breakdown