: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
.D-dimer
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
FDP ، FBP ، Fibrin Breakdown