: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
.D-dimer
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
FDP ، FBP ، Fibrin Breakdown