: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Fibrinogen
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون

نام های مشابه
فاکتورI