: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
PT-Pat.
نام روش اندازه گیری
Coagulation

نام های مشابه
PT (prothrombin time)