: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
PT-Pat.
نام روش اندازه گیری
Coagulation

نام های مشابه
PT (prothrombin time)