: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
SGPT
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
گلوتاميک پيرووات ترانس آميناز، GPT، SGPT ، ترانس آميناز