: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
SGPT
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
گلوتاميک پيرووات ترانس آميناز، GPT، SGPT ، ترانس آميناز