: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
BT
نام روش اندازه گیری
Duce

نام های مشابه
BT ، زمان خونریزی Duke ، زمان خونریزی Ivy ، زمان خونریزی Mielke ،