: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
PBS
نام روش اندازه گیری
Wright&Giemsa stain

نام های مشابه
perpheral blood Smear