: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
PBS
نام روش اندازه گیری
Wright&Giemsa stain

نام های مشابه
perpheral blood Smear