: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
SGOT
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
گلوتاميک اگزالواستيک ترانس آميناز سرم، GOT،ترانس آميناز ، SGOT