: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
SGOT
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
گلوتاميک اگزالواستيک ترانس آميناز سرم، GOT،ترانس آميناز ، SGOT