: امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
SGOT
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
گلوتاميک اگزالواستيک ترانس آميناز سرم، GOT،ترانس آميناز ، SGOT