: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
G٦PD-Q
نام روش اندازه گیری
Floures.&chem.

نام های مشابه
Glucose-٦-Phosphate Dehydrogenase