: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
G٦PD-Q
نام روش اندازه گیری
Floures.&chem.

نام های مشابه
Glucose-٦-Phosphate Dehydrogenase