: امروز : چهارشنبه ، 04 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Hams test
نام روش اندازه گیری
هموليزاسيون

نام های مشابه
Acidified Serum Test for PNH