: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Hams test
نام روش اندازه گیری
هموليزاسيون

نام های مشابه
Acidified Serum Test for PNH