: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Hams test
نام روش اندازه گیری
هموليزاسيون

نام های مشابه
Acidified Serum Test for PNH