: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Osmo.Fragil.
نام روش اندازه گیری
Hemolysis

نام های مشابه
شکنندگي گلوبول هاي قرمز خون/OF