: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
ESR ٢ h
نام روش اندازه گیری
دستگاهي

نام های مشابه
Erythrocyte Sedimentation Rate