: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
ESR ٢ h
نام روش اندازه گیری
دستگاهي

نام های مشابه
Erythrocyte Sedimentation Rate