: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
ESR ١ h
نام روش اندازه گیری
Automation

نام های مشابه
Erythrocyte Sedimentation Rate