: امروز : پنج شنبه ، 05 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
ESR ١ h
نام روش اندازه گیری
Automation

نام های مشابه
Erythrocyte Sedimentation Rate