: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
ESR ١ h
نام روش اندازه گیری
Automation

نام های مشابه
Erythrocyte Sedimentation Rate