: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Cl
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
chloride ، serum، plasma، or blood