: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Cl
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
chloride ، serum، plasma، or blood