: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
FBS
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
قند خون ناشتا، قند ناشتا، FBS ، FPS