: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
FBS
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
قند خون ناشتا، قند ناشتا، FBS ، FPS