: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phos.
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
فسفات خون، P