: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phos.
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
فسفات خون، P