: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phos.
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
فسفات خون، P