: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Myogl.
نام روش اندازه گیری
شيميايي

نام های مشابه
غربالگري ميوگلوبين ادرار