: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Myogl.
نام روش اندازه گیری
شيميايي

نام های مشابه
غربالگري ميوگلوبين ادرار