: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Porphy.
نام روش اندازه گیری
شيميايي

نام های مشابه
Urine Porphyrine ٢٤ hrs