: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Crea.١٢ h (day)
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
Cr