: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
C١q
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
C١ immune complex detection:serum