: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
C١q
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
C١ immune complex detection:serum