: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Oxa. ٢٤ h
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
کلسيم اگزالات ادرار