: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Oxa. ٢٤ h
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
کلسيم اگزالات ادرار