: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Oxa. ٢٤ h
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
کلسيم اگزالات ادرار