: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Oxa.R
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
Urine Oxalate ( Random )