: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Amy.٢٤ h
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
١،٤-آلفا - D گلوکانوهیدرولاز سرم