: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Amy.٢٤ h
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
١،٤-آلفا - D گلوکانوهیدرولاز سرم