: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Amy.٢٤ h
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
١،٤-آلفا - D گلوکانوهیدرولاز سرم