: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Amy. R (٢ hrs.)
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
١،٤-آلفا - D گلوکانوهیدرولاز سرم