: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Amy. R (٢ hrs.)
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
١،٤-آلفا - D گلوکانوهیدرولاز سرم