: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
LDL
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
بتاليپوپروتئين ها، LDLC، LDL