: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.ph.R
نام روش اندازه گیری
Photometeric

نام های مشابه
Urine Phos. ( Random )