: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Ca ٢٤ h
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
Calcium Total , Ca