: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Ca ٢٤ h
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
Calcium Total , Ca