: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Ca ٢٤ h
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
Calcium Total , Ca