: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Ca. R
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
Calcium Total , Ca