: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
HDL
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
High Dencity Lipoprotein Cholesterol