: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
.U.Cerulo. ٢٤ h
نام روش اندازه گیری
Chemical

نام های مشابه
Copper Oxidase - Ferroxidase -