: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti Enterocyte Ab
نام روش اندازه گیری
IFA