: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti Enterocyte Ab
نام روش اندازه گیری
IFA