: امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti Enterocyte Ab
نام روش اندازه گیری
IFA