: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Cytokeratin ١٨
نام روش اندازه گیری
Elisa

نام های مشابه
TPA- TPS ( Tissue polypeptide specific Ag