: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Cytokeratin ١٨
نام روش اندازه گیری
Elisa

نام های مشابه
TPA- TPS ( Tissue polypeptide specific Ag