: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
sFlt
نام روش اندازه گیری
ECLIA

نام های مشابه
VEGF receptor-١