: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
sFlt
نام روش اندازه گیری
ECLIA

نام های مشابه
VEGF receptor-١