: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Ph.Ala(DBS)
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
غربالگري هيپرفنيل آلانينمي/ تست غربالگري فنيل آلانين خون/تست فنيل کتونوري/تست PKU