: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Ph.Ala(DBS)
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
غربالگري هيپرفنيل آلانينمي/ تست غربالگري فنيل آلانين خون/تست فنيل کتونوري/تست PKU