: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phenobarbital
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
کلسيم خون ، کلسيم توتال سرم ، Ca خون