: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phenobarbital
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
کلسيم خون ، کلسيم توتال سرم ، Ca خون