: امروز : پنج شنبه ، 22 آذر 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
MSUD (DNPH)Ur.
نام روش اندازه گیری
Chemical & TLC

نام های مشابه
MSUD test (DNPH test)Urine