: امروز : یکشنبه ، 01 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
MSUD (DNPH)Ur.
نام روش اندازه گیری
Chemical & TLC

نام های مشابه
MSUD test (DNPH test)Urine