: امروز : پنج شنبه ، 22 آذر 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phe.alanine
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
غربالگري هيپرفنيل آلانينمي/ تست غربالگري فنيل آلانين خون/تست فنيل کتونوري/تست PKU