: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phe.alanine
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
غربالگري هيپرفنيل آلانينمي/ تست غربالگري فنيل آلانين خون/تست فنيل کتونوري/تست PKU