: امروز : پنج شنبه ، 05 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Lactoferrin(stool)
نام روش اندازه گیری
Elisa

نام های مشابه
Lactoferrin (stool)