: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
PTH(intact)
نام روش اندازه گیری
CLIA,ECLIA

نام های مشابه
PTH ايمونوراکتيو/پاراتورمون/PTH/Parathyroid Hormone