: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
PTH(intact)
نام روش اندازه گیری
CLIA,ECLIA

نام های مشابه
PTH ايمونوراکتيو/پاراتورمون/PTH/Parathyroid Hormone