: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
PKU
نام روش اندازه گیری
Chemical

نام های مشابه
اسيدفنيل پيروويک ادرار/PKU ادرار