: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Pneu-G٢
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Pneumonia Ab (IgG٢)