: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Pneu-G
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Pneumonia Ab (IgG)